กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 21/3/2562   กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 (มิ.ย. 60) โดย ETDA 342 
 21/3/2562   พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 131 
 21/3/2562   พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 2545 80 
 21/3/2562   ประกาศแนวทางการจัดทาแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบติ (Certification Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ. 2552 88 
 21/3/2562   พรฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ๊การในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 89 
 21/3/2562   ประกาศหลักเกณฑ์การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ officer_lists_2550.pdf: ประกาศเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 1) 109 
 21/3/2562   คำอธิบายเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 91 
 21/3/2562   Computer - Related Crime Act B.E. 2550 (พรบ. ฉบับแปลภาษาอังกฤษ) Download Details 114 
 21/3/2562   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 96 
 21/3/2562   หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 87 
 21/3/2562   พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 2 92 
 21/3/2562   พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (update) 88 
 21/3/2562   พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 69 
 21/3/2562   พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 88