เกี่ยวกับองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และอื่นๆ.

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา รับสมัครงานและอื่นๆ

บริการ

Download เอกสารประกอบการประชุมฯ งานสัมมนาต่างๆ และอื่นๆ

การกำกับดูแลองค์การ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การป้องกันการทุจริต และอื่นๆ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงาน

ระบบรายงาน Data Center, HDC, ข้อมูลด้านสุขภาพจิต และอื่นๆ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมาย ประกาศ นโยบาย ต่างๆ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ.

ศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต.

แบบสำรวจ

แบบสำรวจต่างๆ

ระบบขอใช้บริการ

จอง Tele Conference, ลงเว็บไซต์

ISO/IEC 27001:2013

เอกสาร ISO/IEC 27001:2013 ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

เอกสาร : การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต

แผนพัฒนาดิจิทัล

แผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ

Click ที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์