เกี่ยวกับองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และอื่นๆ.

การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

ระบบขอใช้บริการ

จอง Tele Conference, ลงเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา รับสมัครงานและอื่นๆ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการ

Download เอกสารประกอบการประชุมฯ งานสัมมนาต่างๆ และอื่นๆ

รายงาน

ระบบรายงาน Data Center, HDC, ข้อมูลด้านสุขภาพจิต และอื่นๆ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมาย ประกาศ นโยบาย ต่างๆ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ.

แบบสำรวจ

แบบสำรวจต่างๆ

ISO/IEC 27001:2022

เอกสาร ISO/IEC 27001:2022 ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

เอกสาร : การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต

แผนพัฒนาดิจิทัล

แผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพจิต (SatSurvey)

Click ที่นี่เพื่อทำแบบประเมินออนไลน์