เกี่ยวกับองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และอื่นๆ.

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา รับสมัครงานและอื่นๆ

บริการ

Download เอกสารประกอบการประชุมฯ งานสัมนาต่างๆ และอื่นๆ

การกำกับดูแลองค์การ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การป้องกันการทุจริต และอื่นๆ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงาน

ระบบรายงาน Data Center, HDC, ข้อมูลด้านสุขภาพจิต และอื่นๆ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมาย ประกาศ นโยบาย ต่างๆ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ.

ศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต.

แบบสำรวจ

แบบสำรวจต่างๆ

ระบบขอใช้บริการ

จอง Tele Conference, ลงเว็บไซต์

ISO27001:2013

เอกสาร ISO27001:2013 ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ

Click ที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์