ระบบการประเมินความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมสุขภาพจิต (SatSurvey)

แบบประเมินความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมสุขภาพจิต
กลุ่มบริการ : งานพัฒนาโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มบริการ : งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มบริการ : งานบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ล้านบาท
กลุ่มบริการ : งานระบบข้อมูลสารสนเทศ