รายงาน

ศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผู้ป่วยมารับบริการ

รายงานผู้ป่วยมารับบริการ แยกตามโรคสำคัญด้านจิตเวช

ระบบบัญชีข้อมูลกรมสุขภาพจิต

ระบบบัญชีข้อมูลกรมสุขภาพจิต

การบริการด้านสุขภาพจิต

รายงานสถิติการให้บริการด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

รายงานการส่งข้อมูลฯ

รายงานการส่งข้อมูลฯ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ