ข่าวประชาสัมพันธ์
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 11/4/2566   ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2566 83 
 11/4/2566   แนวปฏิบัติข้อควรทำและไม่ควรทำ (Do and Don’t) ในการประพฤติตนทางจริยธรรม กรมสุขภาพจิต 58 
 27/2/2566   DGT 2023 : Happiness Creation ภายใต้แนวคิด Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล 66 
 23/2/2566   ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 104 
 1/12/2565   Digital Goverment Awards 2022 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 70 
 18/10/2565   นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 71 
 21/7/2565   นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 103 
 28/6/2565   ประกาศเจตนารมณ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมสุขภาพจิต 107 
 15/6/2565   แผนประคองกิจการในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมสุขภาพจิต 156 
 6/6/2565   วิสัยทัศน์และนโยบายองค์กรแห่งความสุขของกรมสุขภาพจิต 100 
 7/4/2565   ความเป็นมาของการจัดตั้งกรมสุขภาพจิต 100 
 3/11/2564   Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 178 
 1/3/2564   แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 163 
 25/9/2563   คำนิยามรหัสการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ (แฟ้ม Special PP) Version 4.2 430 
 26/2/2563   แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 240 
 23/12/2562   นโยายการพัฒนาสู่กรมสุขภาพจิต 4.0 268 
 5/6/2562   รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ปี 2559-2561 397 
 2/2/2561   ปฏิทินนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561 581 
 2/2/2561   Video Conference แนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA-M-F หมวด 1 การนำองค์กร (เฉพาะ LD1) หมวด 2การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 538 
 2/2/2561   Video Conference เตรียมการนิเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 กรมสุขภาพจิต 529 
 2/2/2561   โครงการจัดทำแผนแม่บท ICT เอกสารบรรยายผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต 440 
 2/2/2561   เอกสารประกอบการสอนโครงการอบรมการจัดทำคำของบประมาณและการจัดหาครุภัณฑ์คอมฯ อ.สุวันต์นา 441 
 2/2/2561   SmartHealth ID อ.สาโรจน์, อ.ลีนวัตร 448 
 2/2/2561   การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะประกอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ.บุญชัย ฉัตรพิรุฬพันธ์, อ.ราชิ ปาลือชา 588 
 2/2/2561   นโยบายการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต 936 
 2/2/2561   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อ.แก้วใจ 639