ข่าวประชาสัมพันธ์
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 26/2/2563   แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 
 23/12/2562   นโยายการพัฒนาสู่กรมสุขภาพจิต 4.0 55 
 5/6/2562   รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ปี 2559-2561 159 
 2/2/2561   ปฏิทินนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561 269 
 2/2/2561   Video Conference แนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA-M-F หมวด 1 การนำองค์กร (เฉพาะ LD1) หมวด 2การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 327 
 2/2/2561   Video Conference เตรียมการนิเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 กรมสุขภาพจิต 306 
 2/2/2561   โครงการจัดทำแผนแม่บท ICT เอกสารบรรยายผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต 196 
 2/2/2561   เอกสารประกอบการสอนโครงการอบรมการจัดทำคำของบประมาณและการจัดหาครุภัณฑ์คอมฯ อ.สุวันต์นา 206 
 2/2/2561   SmartHealth ID อ.สาโรจน์, อ.ลีนวัตร 213 
 2/2/2561   การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ.บุญชัย ฉัตรพิรุฬพันธ์, อ.ราชิ ปาลือชา 239 
 2/2/2561   นโยบายการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต 694 
 2/2/2561   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อ.แก้วใจ 395