ข่าวประชาสัมพันธ์
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 28/6/2565   ประกาศเจตนารมณ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมสุขภาพจิต
 15/6/2565   แผนประคองกิจการในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมสุขภาพจิต 33 
 6/6/2565   วิสัยทัศน์และนโยบายองค์กรแห่งความสุขของกรมสุขภาพจิต 25 
 7/4/2565   ความเป็นมาของการจัดตั้งกรมสุขภาพจิต 23 
 3/11/2564   Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 83 
 1/3/2564   แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 76 
 25/9/2563   คำนิยามรหัสการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ (แฟ้ม Special PP) Version 4.2 309 
 26/2/2563   แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 136 
 23/12/2562   นโยายการพัฒนาสู่กรมสุขภาพจิต 4.0 175 
 5/6/2562   รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ปี 2559-2561 291 
 2/2/2561   ปฏิทินนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561 478 
 2/2/2561   Video Conference แนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA-M-F หมวด 1 การนำองค์กร (เฉพาะ LD1) หมวด 2การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 439 
 2/2/2561   Video Conference เตรียมการนิเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 กรมสุขภาพจิต 421 
 2/2/2561   โครงการจัดทำแผนแม่บท ICT เอกสารบรรยายผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต 345 
 2/2/2561   เอกสารประกอบการสอนโครงการอบรมการจัดทำคำของบประมาณและการจัดหาครุภัณฑ์คอมฯ อ.สุวันต์นา 330 
 2/2/2561   SmartHealth ID อ.สาโรจน์, อ.ลีนวัตร 347 
 2/2/2561   การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะประกอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ.บุญชัย ฉัตรพิรุฬพันธ์, อ.ราชิ ปาลือชา 426 
 2/2/2561   นโยบายการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต 839 
 2/2/2561   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อ.แก้วใจ 541