การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567