เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารฯ
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 1/3/2565   เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 
 1/3/2565   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาตรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 
 1/3/2565   ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 
 11/1/2565   เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 33 
 11/1/2565   มาตรการ กลไล หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน 38 
 10/1/2565   เจตจำนงในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 34 
 4/1/2565   ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตของกรมสุขภาพจิต ปี 2565 35 
 3/3/2564   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 124 
 3/3/2564   การพัฒนาสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม 122 
 3/3/2564   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564 115 
 25/2/2564   ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 93 
 24/12/2562   ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร 175 
 17/12/2562   คำสั่งคณะกรรมการความเสี่ยงสำนักเทคฯ 184 
 11/2/2563   ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ ปี 2563 147 
 11/2/2563   นโยบายผู้บริหาร ปี 2563 104 
 10/2/2562   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 206 
 10/2/2562   เจตนารมณ์ผู้บริหาร 208 
 10/2/2562   คำกล่าวผู้บริหาร 239