เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารฯ
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 2/3/2566   ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 87 
 2/3/2566   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 62 
 1/3/2566   แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 60 
 1/3/2566   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 63 
 27/2/2566   ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 122 
 1/3/2565   เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 123 
 1/3/2565   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 141 
 1/3/2565   ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 144 
 11/1/2565   เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 118 
 11/1/2565   มาตรการ กลไล หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน 198 
 10/1/2565   เจตจำนงในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 159 
 4/1/2565   ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตของกรมสุขภาพจิต ปี 2565 138 
 3/3/2564   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 209 
 3/3/2564   การพัฒนาสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม 222 
 3/3/2564   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564 214 
 25/2/2564   ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 192 
 24/12/2562   ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร 260 
 17/12/2562   คำสั่งคณะกรรมการความเสี่ยงสำนักเทคฯ 264 
 11/2/2563   ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ ปี 2563 233 
 11/2/2563   นโยบายผู้บริหาร ปี 2563 200 
 10/2/2562   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 286 
 10/2/2562   เจตนารมณ์ผู้บริหาร 315 
 10/2/2562   คำกล่าวผู้บริหาร 323