รายการจอง Tele Conference

+ เพิ่มรายการ

ผู้ขอใช้งาน หน่วยงาน เรื่อง/หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ประชุม สถานที่ สถานะ รายละเอียด
นายเจษฎาพร ธนาอัศวเดช กองบริหารการคลัง โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านพัสดุ ผู้อบรม พัสดุ 31/1/2566 11:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวรัตตัญญู อาแซ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำเครื่องมือการประเมินความเชื่อมันและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 30/1/2566 8:30:00 ห้องประชุม Conference
พาสนา คุณาธิวัฒน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมทีมวิทยากรเพื่อจัดการอบรม KM กรมสุขภาพจิต บุคลากรกรมสุขภาพจิต 27/1/2566 13:30:00 ห้องประชุม 3
นางสาวจันทรรัตน์ พงษ์พียะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา วารสารและคลังความรู้๊ฯ 30/1/2566 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เอกชาติ ทองเปลี่ยน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผู้นำการขับเคลื่อนด้านสุขภาพจิตจากภาคสื่อสารประชาสัมพันธ์และบันเทิงเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศสุขภาพจิตแบบยั่งยืน เจ้าหน้าที่ 26/1/2566 10:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการ ผลักดันนโยบายสุขภาพจิต ครั้งที่ 3/2566 - 28/2/2566 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมสุขภาพจิตครั้งที่ 6 คณะกรรมการสวัสดิการกรมสุขภาพจิต 1/2/2566 14:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวเบญจพร ตุ่มประสงค์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการดูแลช่วยเหลือจิตใจ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชมงคง เขตกรุงเทพมหานคร 16/2/2566 8:00:00 ห้องประชุม Conference
กฤตเมธ ตุ้มฉาย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมฐานข้อมูลผู้ป่วยขาดการรักษาต่อเนื่อง 6 เดือน ส./รพจ. สังกัดกรมสุขภาพจิต 23/1/2566 11:00:00 ห้องประชุม Conference
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม core team วิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัย 26/1/2566 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกลุ่มงานสนับสนุนงานบริหาร กลุ่มงานสนับสนุนงานบริหาร 24/1/2566 8:30:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
นางสาวบงกช ชาวโคราช กองยุทธศาสตร์และแผนงาน หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ วัยทีนอึดฮึดสู้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 23/1/2566 13:00:00 ห้องประชุม 3
เอกชาติ ทองเปลี่ยน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2566 เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต 24/1/2566 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายเจษฎาพร ธนาอัศวเดช กองบริหารการคลัง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต - 25/1/2566 13:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวบงกช ชาวโคราช กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาระบบวิชาการสุขภาพจิต 30/1/2566 8:30:00 ห้องประชุม 3
เอกชาติ ทองเปลี่ยน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมงาน kickoff มอบของขวัญผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต 19/1/2566 14:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 คณะทำงานและนักวิจัย ภายใต้งบประมาณ ปี66 21/2/2566 8:30:00 ห้องประชุม 2
เมราณี สำนักงานเลขานุการกรม ประชุม กกบ. ครั้งที่ 2/2566 เจ้าหน้าที่ สลก. 28/2/2566 9:00:00 ห้องประชุม 4
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 การประชุมการใช้งานเเละติดตามการดำเนินงานระบบ school health hero บุคลากรครูและบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 27/2/2566 8:30:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวศฺิริพร เทพวงค์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต หารือการจัดประชุม SMI-V ผู้ปฏิบัติงาน 18/1/2566 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมการจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA-DMH 4.0 Application Report) หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 18/1/2566 8:00:00 ห้องประชุม Conference
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะทำงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานสุขภาพจิต คณะทำงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานสุขภาพจิต 24/2/2566 8:00:00 ห้องประชุม 2
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2/2/2566 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
สิรามล หฤทัย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง การดำเนินงานระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 2/2566 ทางไกลผ่านระบบ Web Conference ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต 10/2/3109 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางณัฐธยาน์ พงษ์พียะ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมจัดทำร่าง SOP การบริการผู้ป่วยในจิตเวชที่บ้าน บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 26/1/2566 8:33:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อัญมณีพรรร สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัย คณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัย 3/2/2566 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเผยแพร่ บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 / บุคลากรจากกรมสุขภาพจิต / ผู้สมัครสอบ 24/1/2566 9:00:00 ห้องประชุม Conference
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม core team วิจัยฆ่าตัวตาน นักวิจัย 19/1/2566 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางณัฐธยาน์ พงษ์พียะ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำร่าง SOP Home Word บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 23/1/2566 8:30:00 ห้องประชุม 3
สิรามล หฤทัย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง การดำเนินงานระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 2/2566 ทางไกลผ่านระบบ Web Conference ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต 10/2/2566 20:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสมคิด สมศิริ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุม งบ ววน. บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 16/1/2566 9:00:00 ห้องประชุม 3
อธิติยา ชอบดี กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐานบริการสุขภาพจิตที่เหมาะสมในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Optimum Mental Health Service in PCU Standard Operating Procedures : SOP) บุคลากรสาธารณสุข 26/1/2566 8:30:00 ห้องประชุม 4
นางสาวกุลธิดา หรือเจริญ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2/2/2566 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือเล่มแผนวิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัย 13/1/2566 20:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม core team วิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัย 12/1/2566 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวศุภากร หวัง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตและป้องกันการฆ่าตัวตาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ผู้รับผิดชอบงานงานวิกฤตสุขภาพจิตและป้องกันการฆ่าตัวตาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 20/2/2566 8:30:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวอาภรณ์ วงศ์แหยม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้โปรแกรมติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 10/2/2566 8:00:00 ห้องประชุม 2
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือเล่มแผนวิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัย 11/1/2566 20:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA-DMH 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 25/1/2566 8:00:00 ห้องประชุม 4
เมราณี สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกกบ. เจ้าหน้าที่สลก. 31/1/2566 8:00:00 ห้องประชุม 4
สิรามล หฤทัย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2566 ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต 25/1/2566 13:00:00 ห้องประชุม 2
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิบดี (นพ.ธิติ แสวงธรรม) อก 13/1/2566 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวบงกช ชาวโคราช กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมนำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมฉบับร่างการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับเด็กและเยาวชน กลุ่มพัฒนาระบบวิชาการสุขภาพจิต 12/1/2566 8:30:00 ห้องประชุม 3
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือเล่มแผนวิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัย 9/1/2566 19:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือวเล่มแผนวิจัย นักวิจัย 8/1/2566 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือเล่มแผนวิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัย 7/1/2566 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือเล่มแผนวิจัยฆ่าตัวตาย กลุ่มนักวิจัยฆ่าตัวตาย 6/1/2566 19:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
พาสนา คุณาธิวัฒน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมชี้แจงแนวทางการถอดบทเรียน"พลังใจ"จากเหตุการณ์กราดยิงฯ บุคลากรสำนักวิชาการฯ 9/1/2566 9:39:00 ห้องประชุม 3
นางสาวนันทินี วงษ์จันทร์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต พิจารณางานด้านต่างประเทศ ผู้บริหารและนักวิชาการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 13/1/2566 9:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือวิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัยฆ่าตัวตาย 5/1/2566 19:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมสำนักวิชาการสุขภาพจิต บุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต 6/1/2566 8:30:00 ห้องประชุม 4
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิตและอาจารย์มหาวิทยาลัย 19/1/2566 9:00:00 ห้องประชุม 2
กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือวิจัยฆ่าตัวตาย นักวฆ่าตัวตาย 4/1/2566 19:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรมสุขภาพจิต 18/1/2566 12:00:00 ห้องประชุม 2
นส กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือวิจัยฆ่าตัวตาย กลุ่มนักวิจัยฆ่าตัวตาย 3/1/2566 19:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เอกชาติ ทองเปลี่ยน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรึกษาหารือ API Mental health checkin เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศกรมสุขภาพจิตและการไฟฟ้านครหลวง 4/1/2566 10:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทดสอบกล้อง Tele Confrence ห้องผู้อำนวยการ - 3/1/2566 9:55:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทดสอบกล้อง Tele Confrence ห้องผู้อำนวยการ - 3/1/2566 9:55:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเพื่อเตรียมึความพร้อมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 3/1/2566 15:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566 จนท.สาธารณสุข จาก รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่ 8 23/1/2566 8:30:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการ ผลักดันนโยบายสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2566 - 24/1/2566 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือวิจัยกัญชา นักวิจัย 4/1/2566 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เมราณี สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกรมสุขภาพจิต ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต 17/1/2566 7:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
เมราณี สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต 16/1/2566 8:00:00 ห้องประชุม 2
เมราณี สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถาบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถาบัน 16/1/2566 8:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
ศิริพร สุขราช กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือร่างคู่มือ SMI-V Care บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต 28/12/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมเพื่อพัฒนาการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 (คลินิกให้คำปรึกษา Online) หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 12/1/2566 8:30:00 ห้องประชุม 2
กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยกัญชา นักวิจัย 27/12/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวอธิติยา ชอบดี กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมผลักดันยาจิตเวชเข้าสู่บัญชยาหลักแห่งชาติ บุคลากรสาธารณสุข 28/12/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทดสอบกล้อง - 23/12/2565 14:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทดสอบกล้อง Tele Confrence ห้องผู้อำนวยการ - 23/12/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมหารือการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ฯ บุคลากรกลุ่มงานวิจัย วิทยากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4/1/2566 12:01:00 ห้องประชุม 2
ศิริพร สุขราช กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ จากสถานการณ์ความรุนแรง จังหวัดหนองบัวลำภู ทางไกลผ่านระบบ Web Conference บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต 6/1/2566 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
ศรัณยพิชญ์ อักษร สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร Mental Health Workforce 30 28/12/2565 8:00:00 ห้องประชุม 3
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาวิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัยฆ่าตัวตาย 2/1/2566 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือวิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัยฆ่าตัวตาย 1/1/2566 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม core team วิจัยฆ่าตัวตาย ทีมนักวิจัยฆ่าตัวตาย 29/12/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย ปีงบฯ65 บุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิตและนักวิจัยกรมฯ 26/1/2566 9:00:00 ห้องประชุม 2
สิรามล หฤทัย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานด้านระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 2/2565 ทางไกลผ่านระบบ Web Conference ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต 3/1/2566 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
เรวดี จายานะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมพิจารณาการลงรหัสโรคร่วมของโรคจืตเวช จากฐานข้อมูล HDC บุคลากรกรมสุขภาพจิต 4/1/2566 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
รุ่งทิพย์ ศิริเจริญ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัย บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 11/1/2566 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวจันทรรัตน์ พงษ์พียะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ห้องสมุดในสังกัดกรมสุขภาพจิต วารสารและคลังความรู้สุขภาพจิต 19/1/2566 9:00:00 ห้องประชุม 3
ศิริพร สุขราช กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ จากสถานการณ์ความรุนแรง จังหวัดหนองบัวลำภู ทางไกลผ่านระบบ Web Conference บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต 6/1/2566 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม core team วิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัยฆ่าตัวตาย 22/12/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมชี้แจงการตรวจราชการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ตรวจราชการกรมสุขภาพจิต ผู้บริหาร 21/12/2565 9:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวประภัสสร เตียเย็น กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือคณะกรรมการผลักดันยาจิตเวชเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ผู้บริหาร และคณะกรรมการผลักดันยาจิตเวชเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ 20/12/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
ศิริพร สุขราช กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม และระบบบริการวิกฤตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 สถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 21/12/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือโครงวิจัยฆ่าตัวตาย โครงย่อยที่ 2 ผู้วิจัยฆ่าตัวตาย 21/12/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ประชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8 บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 16/12/2565 13:00:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด เจ้าหน้าที่สลก. 27/12/2565 11:00:00 ห้องประชุม 4
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม core team วิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัย 15/12/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวจุฑามาศ วงศ์เขื่อนแก้ว สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมปรึกษาหารือจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง/ปรับปรุงตำแหน่งระดับสูงขึ้น รองบริหาร 15/12/2565 13:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิบดี (นพ.ธิติ แสวงธรรม) อก 15/12/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบาย ครั้งที่ 1/2566 - 27/12/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรม สลก. 14/12/2565 13:28:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กมลลักษณ์ มากคคล้าย สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมทีมกลางสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ พ.ศ.2566 แพทย์ระบาดวิทยาสุขภาพจิต 14/12/2565 9:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
บงกช ชาวโคราช สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมทบทวนวรรณกรรมการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับเด็กและเยาวชน ศูนย์สุขภาพจิต 14/12/2565 8:00:00 ห้องประชุม 3
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิบดี (นพ.ธิติ แสวงธรรม) อก 14/12/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 คณะทำงานแผนขับเคลื่อนฯสำนักวิชาการสุขภาพจิต 13/12/2565 8:30:00 ห้องประชุม 3
นางณัฐธยาน์ พงษ์พียะ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาตัวชี้วัด THIP หมวดจิตเวชทั่วไป สังกัดกรมสุขภาพจิต 16/12/2565 0:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวประภัสสร เตียเย็น กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมสามประสาน ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ผู้ทรงคุณวุฒิ จิตแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ราชวิทยาลัยและสมาคมจิตแพทย์ บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 9/12/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
พาสนา คุณาธิวัฒน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมชี้แจงการประเมินพลังใจ 3 ช่วงวัย บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกรม 10/1/2566 8:30:00 ห้องประชุม 3
นันทสิริ ม่วงปาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมหารือ Co-creation เครือข่ายงานยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง 8/12/2565 15:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เอกชาติ ทองเปลี่ยน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรึกษาหารือ API Mental health checkin กรมสุขภาพจิตและการไฟฟ้านครหลวง 9/12/2565 10:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม core team วิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัยฆ่าตัวตาย 8/12/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
ภัคศรัณย์ภรณ์ ฉัตรวิริยโสภณ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรต้นแบบ เรื่องการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต 19/12/2565 10:44:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นันทสิริ ม่วงปาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต การประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการจิตเวชและยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 30 14/12/2565 9:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
ดวงดาว ศรีเรืองรัตน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางเฝ้าระวังสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ ครั้งที่ 4 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต และวิทยากรจากหน่วยงานอื่น 9/1/2566 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิตและอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 15/12/2565 9:00:00 ห้องประชุม 3
นางสาวศิริพร เทพวงค์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต หารือเรื่องภารกิจกลุ่มงาน บุคลากรกลุ่มภก.บริการจิตเวชเฉพาะทาง 2/12/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต การประมวลผลการวิจัยภายใต้แผนงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 สู่ยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ทีมนักวิจัย 6/12/2565 9:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต เตรียมประชุมประมวลผลการวิจัยภายใต้แผนงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหารฆ่าตัวตาย ทีมนักวิจัย 8/12/2565 9:00:00 ห้องประชุม 3
เรวดี จายานะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือการแนวทางการเก็บข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานครของการสำรวจระบาดฯ บุคลากรกรมสุขภาพจิต 2/12/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
สิรามล หฤทัย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต คณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานด้านระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ผู้อำนวยการสถาบัน/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต 9/12/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวศิริพร เทพวงค์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สัมภาษณืผู้บริหารเพื่องานวิจัยฯ ผู้บริหาร 1/12/2565 9:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม core team วิจัยฆ่าตัวตาน นักวิจัย 1/12/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อำพล สำนักงานเลขานุการกรม คณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา หน่วยงานส่วนกลาง 29/11/2565 14:00:00 ห้องประชุม 4
สิรามล หฤทัย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด ทางไกลผ่านระบบ Web Conference 20 13/12/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมร้านกาชาดกรมสุขภาพจิต ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ 2 สลก. 8/12/2565 10:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
เรวดี จายานะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเก็บข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 บุคลากรกรมสุขภาพจิต 21/12/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เรวดี จายานะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต อบรมการเก็บข้อมูลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 บุคลากรกรมสุขภาพจิต 6/12/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวภาชินี จันทรธาดา สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมจัดแผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม 29/11/2565 9:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
เรวดี จายานะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารชุดข้อมูลและบริหารงบประมาณการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566 บุคลากรกรมสุขภาพจิต 15/12/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัล บริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 14/12/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
จาตุรนต์ จิตรังสี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมคณะทำานโครงการพัฒนาผู้นำขับเคลื่อนด้านสุขภาพจิตจากภาคการสื่อสารและภาคการบันเทิงเพื่อเสริมสร้างระบบนิเทศสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน เจ้าหน้าที่ 28/11/2565 10:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด เจ้าหน้าสหกรณ์กรมสุขภาพจิต 29/11/2565 22:00:00 ห้องประชุม 2
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2566 บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 6/12/2565 8:30:00 ห้องประชุม Conference
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานและเพื่อออกแบบในการพัฒนาการดำเนินงานวิจัย บุคลากรสหวิชาชีพ สังกัดกรมสุขภาพจิต 19/12/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาโครงการ บุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต 28/11/2565 9:00:00 ห้องประชุม 3
นางสาวจันทรรัตน์ พงษ์พียะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ขออนุมัติจัดประชุมกองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม zoom meeting กองบรรณาธิการวารสารฯ 19/12/2565 10:00:00 ห้องประชุม 3
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมวางแผนการดำเนินงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ปีงบประมาณ 2566 บุคลากรกรมสุขภาพจิต 2/12/2565 9:00:00 ห้องประชุม 3
นางสาวศิริพร เทพวงค์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมหารือโครงการวิจัย ผู้บริหาร 23/11/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เอกชาติ ทองเปลี่ยน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/๒๕๖6 เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต 2/12/2565 9:30:00 ห้องประชุม 4
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาแบบประเมินความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 23/11/2565 12:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อำพล สำนักงานเลขานุการกรม คณะทำงานกาชาด คณะทำงานกาชาด 23/11/2565 13:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต การสรุปการวิจัย และเตรียมการเผยแพร่ข้อมูลแผนงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย ทีมผู้บริหาร นักวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย 28/11/2565 8:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวประดิภา ภูแสงศรี สถาบันราชานุกูล ประชุม SAT เด็ก กรมสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล 30/11/2565 13:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมเตรียมการลงชุมนุมพื้นที่หนองบัวลำภู ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต 23/11/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวสาธิดา แรกคำนวน สำนักวิชาการสุขภาพจิต พิจารณาโครงร่างการวิจัยย่อย ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “สุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ความปกติใหม่” บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 25/11/3108 9:00:00 ห้องประชุม 3
ศรัณยพิชญ์ อักษร สำนักวิชาการสุขภาพจิต หารือ MOU นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช 23/11/2565 9:00:00 ห้องประชุม 3
นางสาวศิริพร เทพวงค์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สัมภาษณ์ผู้บริหารและประชุมสรุปงาน ผู้บริหาร 16/11/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวสาธิดา แรกคำนวน สำนักวิชาการสุขภาพจิต พิจารณาโครงร่างการวิจัยย่อย ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “สุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ความปกติใหม่” บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 25/11/2565 9:00:00 ห้องประชุม 3
นางสาวศิริพร เทพวงค์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อข้อมูลการวิจัย ผู้บริหาร 15/11/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กมลลักษณ์ มากคล้าย สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตประชาชนไทย ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 2/12/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
เรวดี จายานะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ติดตั้งโปรแกรมการเก็บข้อมูลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต บุคลากรกรมสุขภาพจิต 15/11/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
ศิริพร สุขราช กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือ 10 14/11/2565 15:00:00 ห้องประชุม 3
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิบดี (นพ.ธิติ แสวงธรรม) อก 15/11/2565 13:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
ศรัณยพิชญ์ อักษร สำนักวิชาการสุขภาพจิต หารือร่าง MOU นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช นักสังคมสงเคราะห์ 15/11/2565 8:00:00 ห้องประชุม 3
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง บุคลากรกรมสุขภาพจิต 1/12/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
เมราณี สำนักงานเลขานุการกรม ประขุม กกบ. ครั้งที่ 12/2565 เจ้าหน้าที่ สลก. 23/12/2565 8:00:00 ห้องประชุม 4
เมราณี สำนักงานเลขานุการกรม ประขุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 12/2565 องค์ประขุมกรมสุขภาพจิต 20/12/2565 8:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
เมราณี สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผอ.ศูนย์สุขภาพจิต ครั้งที่ 12/2565 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต 19/12/2565 8:00:00 ห้องประชุม 2
เมราณี สำนักงานเลขานุการกรม ประชุม ผอ.รพ./สถาบัน ผู้อำนวยการ รพ./สถาบัน 19/12/2565 8:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
เมราณี สำนักงานเลขานุการกรม ประชุม กกบ. ครั้งที่ 12/2565 เจ้าหน้าที่ สลก. 25/11/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมสำนักวิชาการสุขภาพจิต บุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต 10/11/2565 9:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวทัศนีย์ จันประเสริฐ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 หน่วยงานในสังกัดรมสุขภาพจิต 10/11/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมคณะทำงาน PMQA ครั้งที่ 2 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 30/11/2565 8:31:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
เรวดี จายานะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมลงโปรแกรมการเก็บข้อมูลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต บุคลากรกรมสุขภาพจิต 11/11/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อธิติยา ชอบดี กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือร่างแนวทางการจัดการข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชให้สอดคล้องกับพรบ.สุขภาพจิตและพรบ.PDPA บุคลากร 15/11/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมพิจารณาหัวข้อสำหรับจัดอบรม Mental Health Workforce หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิต กับองค์การอนามัยโลก (WHO SEARO) เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการสุขภาพจิต 9/11/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อธิติยา ชอบดี กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเวช ในพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) บุคลากรสาธารณสุขสังกัดกรมสุขภาพจิต 23/11/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นางสาวศิริพร เทพวงค์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่องานวิจัย ผู้บริหาร 10/11/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิบดี (นพ.ธิติ แสวงธรรม) อก. 14/11/2565 13:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัย 10/11/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิตและอาจารย์มหาวิทยาลัย 24/11/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 11/2565 องค์ประชุมกรมสุขภาพจิต 22/11/2565 8:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม การประชุมผอ.กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ครั้งที่ 11/2565 ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต 21/11/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม การประชุมผอ.รพ/สถาบัน ครั้งที่ 11/2565 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถาบัน 21/11/2565 8:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวศิริพร เทพวงค์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อข้อมูลวิจัย ผู้บริหาร 7/11/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
ณัฐธยาน์ พงษ์พียะ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำระบบรายงานความเสี่ยงทางคลินิก บุคลากรกรมสุขภาพจิต 7/11/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมขับเคลื่อน กลุ่มทีมวิจัย 21/11/2565 9:00:00 ห้องประชุม 4
นางสาวเพ็ญนภา เกษร กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน และศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 11/11/2565 9:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการวิจัยและการจัดสรรงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม 27/12/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ติดตามความก้าวหน้าวิจัยปี 65 กลุ่มทีมวิจัยและนวัตกรรม 24/11/2565 9:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวศิริพร เทพวงค์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อข้อมูลวิจัย ผู้บริหาร 3/11/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมวิจัยฆ่่าตัวตายโรงการย่อยที่ 2 นักวิจัย 31/10/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต (คสค.สจ.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 11/11/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางสาวศิริพร เทพวงค์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อข้อมูลวิจัย ผู้บริหาร 31/10/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวดวงดาว ศรีเรืองรัตน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมลงโปรแกรมการเก็บข้อมูลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 28/10/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
ศิริพร เทพวงค์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการวิจัยฯ ผู้บริหาร 27/10/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวสมคิด สมศิริ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โครงการวิจัย ววน. งบประมาณ ปี 2566 ของสำนักวิชาการสุขภาพจิต บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 28/10/2565 9:00:00 ห้องประชุม 3
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัยโครงการฆ่าตัวตาย 26/10/2565 13:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวศิริพร เทวพงค์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อข้อมูลการวิจัยฯ ผู้บริหาร 26/10/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
พาสนา คุณาธิวัฒน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 4 บุคลากกรมฯ ส่วนกลาง 28/10/2565 13:00:00 ห้องประชุม 3
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด สำนักงานเลขานุการกรม 27/10/2565 10:00:00 ห้องประชุม 2
นายอำพล อิ่มเอม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารความเสี่ยง หน่วยงานในสังกัด 21/10/2565 10:00:00 ห้องประชุม 2
นางสาวสาธิตา สันติวรานนท์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประชุม คกก. ประเมินผลงานของบุคคล สายงานพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชก. และรับเงินประจำตำแหน่ง ชุดที่ 1 คกก. ประเมินผลงานของบุคคล สายงานพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชก. และรับเงินประจำตำแหน่ง ชุดที่ 1 19/10/3108 9:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เลิศขวัญ สุวรรณรัตน์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำรางวัลเลิศรัฐ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 19/10/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เรวดี จายานะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โครงการอบรมการเก็บข้อมูลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ผู้บริหาร และสหวิชาชีพจากหน่วยบริการ 25/10/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมชี้แจงปีงบประมาณ 66 กลุ่มทีมนักวิจัย 31/10/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมหารือเตรียมงานคุณภาพ กลุ่มทีมนักวิจัยและนวัตกรรม 25/10/2565 9:00:00 ห้องประชุม 3
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิบดี (นพ.ธิติ แสวงธรรม) อก. 20/10/2565 8:30:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
เอกชาติ ทองเปลี่ยน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - บุคลากรกรมสุขภาพจิต 17/10/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายเจษฎาพร ธนาอัศวเดช กองบริหารการคลัง ประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนของกรมสุขภาพจิต - 19/10/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เลิศขวัญ สุวรรณรัตน์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด 17 ปีงบประมาณ 2566 สถาบัน/โรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพจิต 26/10/2565 15:04:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 12/10/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิบดี (นพ.ธิติ แสวงธรรม) อก. 17/10/2565 13:00:00 ห้องประชุม 2
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มทีมวิจัยและนวัตกรรม 12/10/2565 12:00:00 ห้องประชุม 2
เรวดี จายานะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมสรุปผลการอบรมการเก็บข้อมูลภาคสนามการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 บุคลากรกรมสุขภาพจิต 20/10/2565 12:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เรวดี จายานะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เก็บข้อมูลภาคสนามการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566 บุคลากรกรมสุขภาพจิต 11/10/2565 12:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฎฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมคณะทำงาน PMQA ครั้ง1 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 20/10/2565 8:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวอนัญญา นะรัมย์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมชี้้แจงการใช้เครื่องมือการประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วิถีใหม่ ทางไกลผ่านระบบ Web Conference 15 12/10/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
มณฑล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาต่อยอด jitasa.care ประชุมกับทีม jitasa.care 6/10/2565 21:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ประชุมชี้เเจ้งโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนในชุมชน ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) ปี 2566 บุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 8 20/10/2565 8:30:00 ห้องประชุม Conference
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ป.กรมฯ ค.10/2565 องค์ประชุมกรมสุขภาพจิต 25/10/2565 7:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผอ.กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ครั้งที่ 10/2565 ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต 24/10/2565 8:00:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ป.ผอ.รพ/สถาบัน ครั้งที่ 10/2565 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถาบัน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 24/10/2565 8:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการวิจัย 65 นักวิจัยกรมสุขภาพจิต 20/10/2565 12:01:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
ภรณ์ทิพย์ เชิดชูสุวรรณ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ กบบส. เจ้าหน้าที่ กบบส. 4/10/2565 13:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ Health Link หน่วยบริการ 20 หน่วย 10/10/2565 13:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิตและอาจารย์มหาวิทยาลัย 20/10/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 10/2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต 28/10/2565 8:00:00 ห้องประชุม 4
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือความพร้อมในการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติด ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด 30/9/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิตและคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 17/10/2565 12:00:00 ห้องประชุม 4
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมหารือคณะทำงานโครงการประเมินการป้องกันการฆ่าตัวตาย สำนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการการป้องกันการฆ่าตัวตาย 5/10/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ และแนวทางการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ ของกรมสุขภาพจิต ส่วนกลาง/รพ/ศูนย์สุขภาพ1-13 27/10/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
ภัคศรัณย์ภรณ์ ฉัตรวิริยโสภณ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต 10/10/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
กมลลักษณ์ มากคล้าย สำนักวิชาการสุขภาพจิต แบ่งพื้นที่การสำรวจ TNMHS 2023 สหวิชาชีพทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม 11/10/2565 14:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัชพงศ์ ปานพิมพ์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมนิเทศ ติดตาม ประเมินผล รูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับกลุ่มเปราะบางฯ ครั้งที่2 กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง 7/10/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมวิจัย core team นักวิจัยโครงการ 29/9/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เรวดี จายานะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือการแบ่งพื้นที่เก็บข้อมูลหน่วยเก็บ ภาคกลาง การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปี พ.ศ.2566 คณะทำงาน และบุคลากรจากหน่วยบริการ 19/10/2565 14:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมหารือ กลุ่มนักวิยจัย 27/9/2565 12:00:00 ห้องประชุม 3
เรวดี จายานะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือการแบ่งพื้นที่เก็บข้อมูลหน่วยเก็บ กทม. การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปี พ.ศ.2566 คณะทำงานและบุคลากรจากหน่วยบริการ 30/9/2565 14:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต การประชุม steering กลุ่มทีมนักวิจัย 10/10/2565 8:00:00 ห้องประชุม 2
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการ 26/9/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
ศรีแพร หนุแก้ว กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล รูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายใน 21 จังหวัด 4 ภาคของประเทศไทย ครั้งที่ 4 ภาคกลาง บุคลากรสาธารณสุข 20/10/2565 8:00:00 ห้องประชุม 2
ศรีแพร หนูแก้ว กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล รูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายใน 21 จังหวัด 4 ภาคของประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ภาคอีสาน บุคลากรสาธารณสุข 19/10/2565 8:00:00 ห้องประชุม 2
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรมสุขภาพจิต 27/9/2565 10:59:00 ห้องประชุม 4
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม 17/10/2565 0:00:00 ห้องประชุม 2
อนัญญา นะรัมย์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะทำงาน 5 27/9/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กมลลักษณ์ มากคล้าย สำนักวิชาการสุขภาพจิต เตรียมการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 ทีมแพทย์ระบาด 23/9/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อินทิรา นามจันทรา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเป็ตคกก.ชาติ คณะกรรมการสรรหา 6/10/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
พาสนา คุณาธิวัฒน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต หารือการดำเนินงานขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตภายใต้โครงการของWHOและววน. 25 27/9/2565 9:00:00 ห้องประชุม 3
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 11/2565 - 27/9/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม core team วิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัยโครงการฆ่าตัวตาย 15/9/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมสุขภาพจิต ครั้งที ๔/๒๕๖๕ สำนักงานเลขานุการกรม 14/9/2565 9:00:00 ห้องประชุม Conference
ขนิษฐา คล้ายมาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ การสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร โดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 15/9/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมงานรับรางวัล ประจำปี 2565 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 12/9/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14/9/2565 9:30:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกกบ+จนท.สลก ครั้งที่ 9/2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม 22/9/2565 8:00:00 ห้องประชุม 4
ศรีแพร หนูแก้ว กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต นิเทศ ติดตาม ประเมินผล บุคลากรสาธารณสุข 22/9/2565 8:28:00 ห้องประชุม 2
สิรามล หฤทัย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (World Patient Safety Day) และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (Thailand Patient and Personnel Safety Day) ประจำปีงบประมาณ 2565 50 16/9/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
เจษฎาพร ธนาอัศวเดช กองบริหารการคลัง ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - 13/9/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
เอกชาติ ทองเปลี่ยน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6/2565 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมสุขภาพจิต 14/9/2565 9:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
เจษฎาพร ธนาอัศวเดช กองบริหารการคลัง ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - 9/9/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต service steering คณะทำงาน service steering 20/9/2565 9:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทดสอบระบบ Conference - 9/9/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมร่วมหารือ Unicef - 7/9/2565 10:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทดสอบระบบ Conference - 5/9/2565 11:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เจษฎาพร ธนาอัศวเดช กองบริหารการคลัง ประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนของกรมสุขภาพจิต - 7/9/2565 13:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน บุลลากรสังกัดกรมสุขภาพจิตและอาจารย์มหาวิทยาลัย 15/9/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
ศรีแพร หนูแก้ว กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต นิเทศ ติดตาม ประเมินผล บุคลากรสาธารณสุข 7/10/2565 8:00:00 ห้องประชุม 2
ศรีแพร หนูแก้ว กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต นิเทศ ติดตาม ประเมินผล บุคลากรสาธารณสุข 30/9/2565 4:38:00 ห้องประชุม 2
ศรีแพร หนูแก้ว กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต นิเทศ ติดตาม ประเมินผล บุคลากรสาธารณสุข 28/9/2565 4:35:00 ห้องประชุม 2
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม core team วิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัย 8/9/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 6/10/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยา เขตสุขภาพที่ 8 นักจิตวิทยา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 17/9/2565 8:00:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 : จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต 19/9/2565 9:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
ทิพย์ภาภร พงค์สุภา กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์วิกฤตได้รับการดูแลจนดีขึ้น ทางไกลผ่านระบบ Web Conference PM งานวิกฤตสุขภาพจิต 5/9/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เจษฎาพร ธนาอัศวเดช กองบริหารการคลัง ประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนของกรมสุขภาพจิต - 2/9/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม core team วิจัยฆ่าตัวตาย ผู้ร่วมวิจัยโครงการฆ่าตัวตาย 1/9/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
น.ส.อนัญญา นะรัมย์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมพัฒนาเครื่องมือการประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วิถีใหม่ ทางไกลผ่านระบบ Web Conference คณะทำงาน 9/9/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยสู่แผนงานวิจัย กลุ่มทีมนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 30/8/2565 12:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 9/2565 คณะผู้บริหารองค์ประชุมกรมสุขภาพจิต 13/9/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผอ.กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ครั้งที่ 9/2565 ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต 12/9/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผอ.รพ/สถาบัน ครั้งที่ 9/2565 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถาบัน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 12/9/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมผู้ตรวจประเมิน PMQA-DMH 4.0 ครั้งที่ 4 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 1/9/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นายจิรวัฒน์ คณาภิบาล สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมประสานงาน - 24/8/2565 10:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อำพล สำนักงานเลขานุการกรม ปรึกษาหารือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิต สลก. 25/8/2565 8:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด 20 29/8/2565 10:30:00 ห้องประชุม 4
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือผู้ปฏิบัติงานกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต เจ้าหน้าที่ กบบส. 24/8/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 10/2565 - 30/8/2565 13:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชกรมสุขภาพจิต กลุ่มทีมนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 13/9/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอ RQ บุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิตและผู้เกี่ยวข้อง 26/8/2565 9:00:00 ห้องประชุม 3
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชกรมสุขภาพจิต กลุ่มทีมนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 12/9/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นางสาว เยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยสู่แผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2567 กลุ่มทีมนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 7/9/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานสขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 ครั้งที่ 2 คกก.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 31/8/2565 12:40:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมบูรณาการประเด็น flagship กับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 29/8/2565 14:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สรุปผลการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ 29/8/2565 9:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวพนิดา สีนาเวช กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมหารือผู้แทนกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 กรมสุขภาพจิต ผู้แทนกรมสุขภาพจิต และทีมยาเสพติด 22/8/2565 15:02:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมชี้แจงการพัฒนาเว็บไซต์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ 22/8/2565 16:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล) สำนักวิชาการและเครือข่าย 14/9/2565 8:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
พาสนา คุณาธิวัฒน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมทีมเลขายุทธศาสตร์ที่ 4 บุคลากรกรมสุขภาพจิต 18/8/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 19/9/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
พาสนา คุณาธิวัฒน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรม 2/9/2565 8:29:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาว เยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยสู่แผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2567 กลุ่มทีมนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 8/9/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางรุ่งทิพย์ ศิริเจริญ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลทางวิชาการและนำเสนอโครงการประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลก ผู้บริหารสังกัดกรมสุขภาพจิต 18/8/2565 10:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม core team วิจัยฆ่าตัวตาย นักวิจัยโครงการฆ่าตัวตาย 18/8/2565 8:39:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางรุ่งทิพย์ ศิริเจริญ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลทางวิชาการและนำเสนอโครงการประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลก ผู้บริหารสังกัดกรมสุขภาพจิต 17/8/2565 10:00:00 ห้องประชุม 2
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามงานวิจัยปีงบประมาณ 2565 สำนักวิชาการสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 23/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมทีมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2565 บุคลากรในสังกัดกรม 16/8/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมปรึกษาหารือ บุคลากรในสังกัดกรม 15/8/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
ดวงดาว ศรีเรืองรัตน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต แนวทางการเตรียมพื้นที่และสุ่มตัวอย่างของการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี พ.ศ. 2566 บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม และผู้ประสานงานในพื้นที่ 5/9/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 งานประกวดผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตฯ (ปฐมวัย) บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 19/8/2565 8:15:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 งานประกวดผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตฯ (ชุมชน,สถานประกอบการ,สูงอายุ) บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 16/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม Conference
เจษฎาพร ธนาอัศวเดช กองบริหารการคลัง ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารการคลัง เจ้าหน้าที่กองบริหารการคลัง 15/8/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สรุปผลการตรวรจราชการงานสุขภาพจิต รอบที่ 2 ปีงบปะมาณ 2565 - 30/8/2565 9:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมคณะทำงานวิชาการตรวจราชการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 - 18/8/2565 13:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผล การปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 : จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 - 24/8/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต (นพ.ธิติ แสวงธรรม) - 16/8/2565 13:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจ กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ วันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมสุขภาพจิต และผ่านระบบออนไลน์ บุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต และนักสังคมสงเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก 30/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะอำนวยการจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 24/8/2565 9:30:00 ห้องประชุม 4
เอกชาติ ทองเปลี่ยน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือและทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 2 โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต 25/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
เอกชาติ ทองเปลี่ยน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมปรึกษาหารือและทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 2 ศูนย์สุขภาพจิต 16/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 7/2565 คณะทำงาน 16/8/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 18/8/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
ทิพย์ภาภร พงค์สุภา กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมการขยายช่องทางการแจ้งเหตุของ HOPE ผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัด บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต 9/8/2565 16:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุม MOU มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต 29/8/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษาด้านการวางแผนการเงิน เจ้าหน้าที่ กบบส. 11/8/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมการนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนฯ ปีงบประมาณ 2566 และแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนฯ ปีงบประมาณ 2567 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต โรงพยาบาล/สถาบันสังกัดกรมสุขภาพจิต 8/8/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 8/2565 ผู้บริหารองค์ประชุมกรมสุขภาพจิต 23/8/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผอ.รพ/สถาบัน ครั้งที่ 8/2565 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถาบัน กรมสุขภาพจิต 22/8/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผอ.กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ครั้งที่ 8/2565 ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 22/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 8/2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม 26/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
อำพล สำนักงานเลขานุการกรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย หน่วยงานส่วนกลาง กองส่วนกลาง 29/8/2565 8:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวดวงดาว ศรีเรืองรัตน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางเฝ้าระวังสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต และอาจารย์จากหน่วยงานอื่น 25/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางสาว ธนิษฐ์ภกร วงศ์สุรินทร์ สถาบันราชานุกูล คณะกรรมการขับเคลื่อนครั้งที่ 4 สถาบันราชานุกูล 24/8/2565 13:00:00 ห้องประชุม 2
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมการนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนฯ ปีงบประมาณ 2566 และแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนฯ ปีงบประมาณ 2567 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต โรงพยาบาล/สถาบันสังกัดกรมสุขภาพจิต 4/8/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
พรพิมล แสงดาว กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในและศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 19/8/2565 13:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นายจาตุรนต์ จิตรังษี กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักสื่อสารสุขภาพจิต - 17/8/2565 8:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
เปมิกา ติงสมบัติยุทธ์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 40 2/8/2565 12:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด กรณีพิเศษ 20 2/8/2565 11:00:00 ห้องประชุม 2
นส.กมลวรรณ จันทรโชติ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต เตรียมปรึกษาหารือการนำเสนอวิจัยฆ่าตัวตาย กลุ่มวิจัยฯ 1/8/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
สิรามล หฤทัย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต การประชุมหารือบูรณาการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 2 โรงพยาบาล/สถาบัน 1/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม 3
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต จำกัด เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรมสุขภาพจิต 25/7/2565 10:30:00 ห้องประชุม 4
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือการประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วิถีใหม่ บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต 26/7/2565 13:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 โครงการประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 (ฆ่าตัวตาย) บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 15/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม Conference
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและประเมินผลคู่มือแนวทางการจัดตั้งหอ ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จิตแพทย์ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กองเเบบแผน กรมสุขภาพจิต 25/7/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
มณฑล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรับยาทางไปรษณีย์ INET ผอ., อ.มร, IT3 22/7/2565 10:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กมลลักษณ์ มากคล้่าย สำนักวิชาการสุขภาพจิต อบรมหัวหน้าทีมระบาดวิทยาภาคสนาม ทีมสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ภาคสนาม 10/8/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือการประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วิถีใหม่ บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต 25/7/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการตามศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิต บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต 21/7/2565 13:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม core team วิจัย บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต 21/7/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษาด้านการวางแผนการเงิน เจ้าหน้าที่ กบบส. 22/7/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต หารือเตรียมการประชุมฯ วันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 21/7/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
คมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2565 - 19/7/2565 9:00:00 ห้องประชุม 4
กมลลักษณ์ มากคล้าย สำนักวิชาการสุขภาพจิต เตรียมการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 แพทย์ระบาดวิทยาสุขภาพจิต 19/7/3108 10:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กมลลักษณ์ มากคล้าย สำนักวิชาการสุขภาพจิต เตรียมการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 แพทย์ระบาดวิทยาสุขภาพจิต 19/7/2565 10:39:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ประชุมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพแพทย์ในโครงการ 3 หมอ บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 10/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม Conference
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล Mental Health Check in (ครั้งที่ 3) บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 22/7/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
นางรุ่งทิพย์ ศิริเจริญ สำนักวิชาการสุขภาพจิต การประชุมถอดบทเรียน เรื่อง Medical Cannabis: What it is and it's Lesson learned นักวิชาการภายในและภายนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต และนักวิชาการต่างประเทศ 26/7/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7/2565 องค์ประชุมกรมสุขภาพจิต 26/7/2565 8:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผอ.กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ครั้งที่ 7/2565 ผู้บริหารองค์ประชุมกรมสุขภาพจิต 25/7/2565 8:33:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผอ.รพ/สถาบัน ครั้งที่ 7/2565 ผู้บริหารองค์ประชุมกรมสุขภาพจิต 25/7/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมผู้ตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-DMH 4.0 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 9/8/2565 8:00:00 ห้องประชุม 2
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 งานประกวดผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตฯ (ชุมชน,สถานประกอบการ,สูงอายุ,ปฐมวัย) บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 16/8/3108 8:30:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 งานประกวดผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตฯ (MCATT) บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 2/8/3108 8:30:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 งานประกวดผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตฯ (วัยเรียน,วัยรุ่น,ฆ่าตัวตาย,สารสนเทศ) บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 8/8/3108 8:30:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 งานประกวดผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตฯ (ชุมชน,สถานประกอบการ,สูงอายุ,ปฐมวัย) บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 16/8/3108 8:30:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 งานประกวดผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตฯ (วัยเรียน,วัยรุ่น,ฆ่าตัวตาย,สารสนเทศ) บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 8/8/3108 8:30:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 งานประกวดผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตฯ (MCATT) บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 2/8/3108 8:30:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 งานประกวดผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตฯ (วัยเรียน,วัยรุ่น,ฆ่าตัวตาย,สารสนเทศ) บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 8/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 งานประกวดผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตฯ (MCATT) บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 2/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวดวงดาว ศรีเรืองรัตน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมการนำข้อมูลจากรายงานผลเฝ้าระวังสถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ประโยชน์ บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 20/7/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาววราลี พรรณราย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/2565 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต 20/7/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมประเมินผลงานโครงการ Service Plan ผู้เกี่ยวข้อง 7/7/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกกบ+จนท.สลก ครั้งที่7/2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม 20/7/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ 17 สำนักวิชาการสุขภาพจิต 18/7/2565 0:00:00 ห้องประชุม 3
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิต 25/7/2565 8:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือวิจัยฆ่าตัวตาย กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง 7/7/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต คณะกรรมการกลุ่มภารกิจระบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช คณะทำงาน 12/7/2565 9:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต การประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 สถาบัน/รพ. PM ผู้รับผิดชอบโครงขับเคลื่อนฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 7/7/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมประเมินผลงานโครงการ Service Plan ผู้เกี่ยวข้อง 5/7/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
พาสนา คุณาธิวัฒน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตฯ ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต 11/7/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเสริมสร้างพลังใจอึด ฮึด สู้ และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเสริมสร้างพลังใจอึด ฮึด สู้ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 5/7/2565 9:00:00 ห้องประชุม 3
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากข้อค้นพบด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย สำนักวิชาการสุขภาพจิต 11/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากข้อค้นพบด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย สำนักวิชาการสุขภาพจิต 10/8/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต การอบรมวิเคราะห์ข้อมูล สำนักวิชาการสุขภาพจิต 22/7/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต การอบรมวิเคราะห์ข้อมูล สำนักวิชาการสุขภาพจิต 21/7/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
ณัฐพร สุขชุม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม 1/7/2565 10:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุม Mental Health Check in (ครั้งที่ 3) บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 21/7/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือ?โครงการ?ประเมิน?ประสิทธิผล?ของระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหา?สุขภาพจิต?จากสถานการณ์?การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19? วิถีใหม่ หน่วยงานภายในกรมสุขภาพจิต 30/6/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม core team ผู้วิจัยโครงการฆ่าตัวตาย 30/6/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซักซ้อม Site Visit PMQA 4.0 ผู้บริหารหน่วยงาน 1/7/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวณัฐกมล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28/6/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ 16 สำนักวิชาการสุขภาพจิต 4/7/2565 9:03:00 ห้องประชุม 3
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 28/6/2565 10:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต และอาจารย์มหาวิทยาลัย 20/7/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
นางสาวจันทร์เพ็ญ แซ่ตั้ง สำนักงานเลขานุการกรม ประขุม คกก.มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ 1/7/2565 10:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต เจ้าหน้าที่ กบบส. 29/6/2565 10:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานระยะเวลาบริการทางไกล คณะทำงาน EMS 23/6/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
ภพธร วุฒิหาร สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมบุคลากรห้องสมุดในสังกัดกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 28/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม 3
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมสรุปผลการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รูปแบบผสมผสาน (Hybrid) รุ่นที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้บริหารหลักสูตร PG HYBRID 23/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมหารือ เรื่องกัญชาระหว่าง ส.สมเด็จเจ้าพระยา และ กบบส. คณะทำงานกัญชาทางการแพทย์ 21/6/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมมูลนิธินพ.ฝน กรมสุขภาพจิต 1/7/2565 13:00:00 ห้องประชุม 2
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมทีมนักวิจัยแผนงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทย สำนักวิชาการสุขภาพจิต 23/6/2565 8:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การรับ Site Visit PMQA 4.0 กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565 ผู้บริหารหน่วยงาน/คทง.PMQA 5/7/2565 7:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมเตรียมความพร้อมรับ Site Visit PMQA 4.0 กรมสุขภาพจิต ผู้บริหารหน่วยงาน/คทง.PMQA 4/7/2565 8:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมซักซ้อมเตรียมรับ Site Visit PMQA 4.0 กรมสุขภาพจิต ผู้บริหารหน่วยงาน/คทง PMQA 27/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางสาวดวงดาว ศรีเรืองรัตน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสอบสวนและติดตามผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีบุคลากรกรมสุขภาพจิต อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 29/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมหารือกับท่านรองธิต ผู้บริหาร 15/6/2565 15:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวภาชินี จันทรธาดา สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมเตรียมโครงการชมรมนักจัดการงานทั่วไป 5 17/6/2565 9:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกรมสุขภาพจิต วาระพิเศษ ผู้บริหารองค์ประชุมกรมสุขภาพจิต 21/6/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
เจษฎาพร ธนาอัศวเดช กองบริหารการคลัง ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 15/6/2565 13:46:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชของกรมสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต 27/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นางสาวเพ็ญนภา เกษร กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน 17/6/2565 13:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมหารืองาน PMQA คณะทำงาน PMQA 20/6/2565 9:00:00 ห้องประชุม 4
เอกวิทย์ นิยมสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 ครูผู้รับผิดชอบปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ของนักเรียนในเขตสุขภาพที่ 10 17/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม Conference
เรวดี จายานะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือการนำเสนอข้อมูลแบบรูปภาพ ผ่าน Google Data Studio ครั้งที่ 2 คณะทำงาน 17/6/2565 12:45:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กมลลักษณ์ มากคล้าย สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเตรียมการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา 24/6/2565 13:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
อัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิต 19/7/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
อำพล สำนักงานเลขานุการกรม คณะทำงานตามแผนประคองกิจการในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมสุขภาพจิต คณะทำงาน 16/6/2565 13:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวอัยลดา ภูพวก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ประชุม case conference กรณีนักศึกษา มรภ.เลย ฆ่าตัวตายสำเร็จ บุคลากรสาธารณสุข จ.เลย และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และโรงพยาบาลจิตเวชในเขต 14/6/2565 13:00:00 ห้องประชุม Conference
นายธนาดุล สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง บุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต และอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาล 23/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต การประชุมคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมระบบบริการจิตเวชและยาเสพติด ครั้งที่ 1/2565 คณะทำงานพัฒนานวัตกรรมระบบบริการจิตเวชและยาเสพติด 17/6/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม EOC ครั้งที่ 5/2565 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 21/6/2565 13:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
เยาวเรศ ลพหงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ 15 สำนักวิชาการสุขภาพจิต 21/6/2565 9:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต เรียนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน นักเรียนแพทย์ประจำบ้าน 8/6/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดด้านสุขภาพจิตและจิตเวชทั่วไปและนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล แพทย์ 10/6/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ คณะกรรมการสังกัดกรมสุขภาพจิตและอาจารย์มหาวิทยาลัย 16/6/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำตัวชี้วัด Trips บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวช 10/6/2565 0:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เอกวิทย์ นิยมสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม เขตสุขภาพที่ 10 9/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม Conference
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต การประชุมคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมระบบบริการจิตเวชและยาเสพติด ครั้งที่ 1/2565 คณะทำงานพัฒนานวัตกรรมระบบบริการจิตเวชและยาเสพติด 16/6/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะทำงาน PMQA คณะทำงาน PMQA 10/6/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวอัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักเกณฑ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 30/6/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวอัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยชุดใหญ่ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 24/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางสาวอัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติความก้าวหน้างบฯ65 สำนักวิชาการสุขภาพจิต 17/6/2565 13:30:00 ห้องประชุม 4
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือความร่วมมือกรมแพทย์ กรมสุขภาพจิต ตัวแทนกรมการแพทย์+เจ้าหน้าที่ กบบส. 1/6/2565 10:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6/2565 องค์ประชุมกรมสุขภาพจิต 8/6/2565 8:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผอ.ศูนย์สุขภาพจิต ครั้งที่ 6/2565 องค์ประชุมกรมสุขภาพจิต 7/6/2565 8:31:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผอ.รพ/สถาบัน ครั้งที่ 6/2565 องค์ประชุมกรมสุชภาพจิต 7/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
นางสาวสิรี สุวรรณ์ศิลป์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามวิจัย ครั้งที่ 14 นักวิชาการ นักวิจัย 8/6/2565 10:00:00 ห้องประชุม 3
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกกบ+จนท.สลก.ครั้งที่ 6/2565 เจ้าหน้าที่่สำนักงานเลขานุการกรม 24/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือเรื่อง ระบบการดูแลเด็กมีพฤติกรรมเกเรคล้ายอันธพาล(Conduct disorder) ในสถานพินิจ จิตแพทย์เด็ก 31/5/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 9/6/2565 13:00:00 ห้องประชุม 2
ภพธร วุฒิหาร สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมกองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 - 20/6/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
นางสาวอัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมชี้แจงคณะทำงาน สำนักวิชาการสุขภาพจิต 6/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นางสาวอัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือในเรื่องประเด็นการวิจัย สำนักวิชาการสุขภาพจิต 27/5/2565 10:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวดวงดาว ศรีเรืองรัตน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางเฝ้าระวังสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรกรมสุขภาพจิต 21/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางสาว ธนิษฐ์ภกร วงศ์สุรินทร์ สถาบันราชานุกูล ประชุมคณะทำงานพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ ๓ สถาบันราชานุกูล 13/6/3108 13:30:00 ห้องประชุม 4
อัญชิสา กิมฮง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพ1 4 9 และ 12 25/5/2565 14:15:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาว ธนิษฐ์ภกร วงศ์สุรินทร์ สถาบันราชานุกูล ประชุมคณะทำงานพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ ๓ สถาบันราชานุกูล 13/6/2565 13:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อชุดข้อมูล Minimum Data Set ด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทางไกล ผู้เกี่ยวข้อง 27/5/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายเจษฎาพร ธนาอัศวเดช กองบริหารการคลัง อบรมการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะบุคลากร สายวิชาชีพ งานคลังของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ผู้ปฎิบัติงานด้านงานคลัง 13/6/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รายการ cannabis to know ผู้สนใจเกี่ยวกับกัญชา 23/5/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมบูรณาการระบบ Dmind เพื่อเข้าสู่ Application ทางรัฐ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 10/6/2565 13:00:00 ห้องประชุม 2
นางสาวอัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ข้อค้นพบการวิจัยฯ ระหว่างปี 2560-2563 กับปี 2564-2565 กลุ่มทีมนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 27/7/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางสาวอัญมณีพรรณ สายทอง สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมทีมวิจัยเพื่อเตรียมการ วางแผนและติดตามการดำเนินงานวิจัย ครั้งที่ 14 - 31/5/2565 9:00:00 ห้องประชุม 3
นางสาวรวิพิมพ์ จีระดิษฐ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4/2565 10 25/5/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม 24/5/2565 10:01:00 ห้องประชุม 4
เอกวิทย์ นิยมสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม เขตสุขภาพที่ 10 31/5/2565 8:30:00 ห้องประชุม Conference
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 8/6/2565 8:29:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
ประดิษฐ์ เกลี้ยงเกื้อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรม DOM สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 12/5/2565 22:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวสุวพิชชา หะสิตะพงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัย กลุ่มทีมนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 20/5/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวสุวพิชชา หะสิตะพงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ข้อค้นพบการวิจัยฯ ระหว่างปี 2560-2563 กับปี 2564-2565 กลุ่มนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 30/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำรูปแบบระบบบริการจิตเวชและยาเสพติด ผู้เกี่ยวข้อง 26/5/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้เกี่ยวข้อง 24/5/2565 8:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงาน Post Covid-19 Syndrome ผู้เกี่ยวข้อง 20/5/2565 13:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการจิตเวชยาเสพติด ตามกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการ 19/5/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
พาสนา คุณาธิวัฒน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแนวทางการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยหลัง Covid 19 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต 12/5/2565 12:31:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการจัดการผุ้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินสำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้เกี่ยวข้อง 7/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจระบบริกากรและวิชการสุขภาพจิตและจิตเวช คณะกรรมการ 17/5/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต การประชุมการประชุมการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในกลุ่มคนเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของ หน่วยงานรัฐ ผู้เกี่ยวข้อง 17/5/2565 12:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เอกวิทย์ นิยมสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 การส่งผลงาน "ฮักแพงเบิ่งแยงลูกหลานสู่คนดีศรีตาลสุม" เข้าประกวด ผู้รับผิดชอบส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด 11/5/2565 13:00:00 ห้องประชุม Conference
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการจิตเวชยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติด คณะกรรมการ 12/5/2565 13:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
เอกวิทย์ นิยมสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 งานองค์กรสร้างสุขของเขตสุขภาพที่ 10 ผู้รับผิดชอบหลักกล่องงานองค์กรสร้างสุขของเขตฯ 9/5/2565 13:00:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวสุวพิชชา หะสิตะพงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตาม 2564 กลุ่มนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 26/5/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นางสาวสุวพิชชา หะสิตะพงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตาม 2565 กลุ่มนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 19/5/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นางสาวสุวพิชชา หะสิตะพงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 13 กลุ่มนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 18/5/2565 9:30:00 ห้องประชุม 4
ดวงดาว ศรีเรืองรัตน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบติดตามผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวจากป่วยโควิด-19 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 10/5/2565 9:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 19/5/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
เจษฎาพร ธนาอัศวเดช กองบริหารการคลัง ประชุมติดตามงบลงทุน โรงพยาบาล สภาบัน 6/5/2565 9:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมการพัฒนาโปรแกรม PMS-KPI บุคลากรในสังกัดกรม 3/5/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต คณะกรรมการชุดสิทธิประโยชน์ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช คณะกรรมการ 12/5/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมชี้แจง suicide taskforce ผู้เกี่ยวข้อง 9/5/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมชี้แจง Suicide Taskforce ผู้เกี่ยวข้อง 3/5/2565 12:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นายณัฏฐกิตต์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญตามภารกิจภายใต้ประเด็นความเสี่ยง 4 ด้านของกรมสุขภาพจิต หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 15/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางสาวฉัตรพร เพ็งสุวรรณ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมนำด้านสุขภาพ (Health Leader Team) ในการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง[NCDs] ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน Big rock 2 : โรคไม่ติดต่อ (NCDs) เขตสุขภาพที่ 4 พนักงานในสถานประกอบการ สสจ.ลพบุรี สสจ.สระบุรี สสจ.พระนครศรีอยุธยา 17/5/3108 8:30:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมสำนักวิชาการสุขภาพจิต บุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต 6/5/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต พัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัยที่เกี่ยงข้องจากฐานข้อมูล Mental Health check-in (ค2) บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต ออนไลน์ 60-80 คน 26/5/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดเตรียมผลงานเพื่อส่งสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 และการเตรียมความพร้อมรับการ Site Visit ประจำปี 2565 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 13/6/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางสาวฉัตรพร เพ็งสุวรรณ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมนำด้านสุขภาพ (Health Leader Team) ในการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง[NCDs] ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน Big rock 2 : โรคไม่ติดต่อ (NCDs) เขตสุขภาพที่ 4 พนักงานในสถานประกอบการ สสจ.ลพบุรี สสจ.สระบุรี สสจ.พระนครศรีอยุธยา 17/5/2565 8:30:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมคณะทำงาน PMQA หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 30/5/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
กมลลักษณ์ มากคล้าย สำนักวิชาการสุขภาพจิต พัฒนา Data Studio กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิต 18/5/2565 9:30:00 ห้องประชุม Conference
กมลลักษณ์ มากคล้าย สำนักวิชาการสุขภาพจิต พิจารณาขนาดตัวอย่าง และเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ออนไลน์ 40 คน 19/5/2565 13:59:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมเตรียมความพร้อมความรู้ความสามารถ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม 29/4/2565 13:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรมสุขภาพจิต 70-100 คน Online บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต 25/5/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
อิลฮัม มุสะอะรง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนติดตาม ai / data center / check in / digital signature / หมอพร้อม-dmind / covidstaff ส.เทคๆ 28/4/2565 9:00:00 ห้องประชุม 4
นางสาวดวงดาว ศรีเรืองรัตน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต แนวทางสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตประชาชนไทยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 ผู้บริหาร นักวิชาการ กรมสุขภาพจิต สสจ. สสอ. ศบส. รพ. 2/6/2565 9:30:00 ห้องประชุม 2
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมสรุปงานลงพื้นที่ รพ.สต.บางไผ่ จ.นนทบุรีและวางแผนการดำเนินงานต่อ ผู้เกี่ยวข้อง 29/4/2565 13:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บุคลากรหน่วยงานในสังกัด 18/5/2565 13:00:00 ห้องประชุม 2
นางสาวนิตยา ฉวยกระโทก สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประชุมเกณฑ์การประกวดชมรมฯ เจ้าหน้าที่ 25/4/2565 7:27:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวสุวพิชชา หะสิตะพงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 25/4/2565 8:30:00 ห้องประชุม 3
นางสาวสุวพิชชา หะสิตะพงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 3/5/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกกบ+จนท.สลก.ครั้งที่ 5/2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม 27/5/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5/2565 ผู้บริหารองค์ประชุมกรมสุขภาพจิต 18/5/2565 8:30:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผอ.กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ครั้งที่ 5/2565 ผู้บริหารกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต 17/5/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผอ.รพ/สถาบัน ครั้งที่ 5/2565 ผู้บริหารโรงพยาบาล/สถาบัน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 17/5/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
อำพล สำนักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรมสุขภาพจิต คณะกรรมการสหกรณ์ กรมสุขภาพจิต 26/4/2565 11:01:00 ห้องประชุม 2
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต เจ้าหน้าที่สังกัดกรมสุขภาพจิต 5/5/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและสอบสวนโรค ระยะที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 28/4/2565 8:30:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวพรพิมล แสงดาว กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน 27/4/2565 9:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
อิลฮัม มุสะอะรง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคืบหน้า การติดตั้ง Telepsychiatry หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 22/4/2565 8:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
ชนินทร์ นาทะพันธุ์ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปองค์ความรู้และสร้างโปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจ สำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 นักวิชาการ 27/4/2565 8:26:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ สังกัดกรมสุขภาพจิตและอาจารย์มหาวิทยาลัย 25/4/3108 9:00:00 ห้องประชุม 4
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โครงการสัมมนาเรื่อง การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพของกระบวนงาน หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 23/5/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางสาวภาชินี จันทรธาดา สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ของสำนัก/กอง/กลุ่ม ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 26 22/4/2565 9:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาว ธนิษฐ์ภกร วงศ์สุรินทร์ สถาบันราชานุกูล คณะกรรมการขับเคลื่อนครั้งที่ 3 สถาบันราชานุกูล 11/5/2565 13:00:00 ห้องประชุม 2
กมลลักษณ์ มากคล้าย สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมชี้แจงผลกระทบระยะยาวบุคลากรสังกัดกรมที่ติดเชื้อโควิด-19 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 19/4/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
กมลลักษณ์ มากคล้าย สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเตรียมการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี 2566 ทีมแพทย์ระบาดวิทยาสุขภาพจิต 27/4/2565 10:41:00 ห้องประชุม 2
นางสาวรวิพิมพ์ จีระดิษฐ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมดำเนินการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการให้บริการตามแผน (BCP) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 18/4/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นางสาวสุวพิชชา หะสิตะพงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 22/4/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นายธนากร เทาศิริ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ การประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 คณะทำงานเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 20/4/2565 8:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมแผนกลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต กลุ่มงานภารกิจ 11/4/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวสุวพิชชา หะสิตะพงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 22/4/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางพรพิมล แสงดาว กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน และโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 18/4/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางภาชินี จันทรธาดา สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติของสำนัก/กอง/กลุ่ม ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 18 18/4/2565 9:30:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาร่างข้อตกลงว่าด้วยความความร่วมมือการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุจากบุคคลคลุ้มคลั่งหรือบุคคลที่มีภาวะผิดปกติทางจิต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 19/4/2565 13:00:00 ห้องประชุม 2
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะแผนฯ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 18/4/2565 8:30:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมแผนสำนักวิชาการสุขภาพจิต บุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต 8/4/2565 13:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวรวิพิมพ์ จีระดิษฐ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital transformation) และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาดจิทัล กรมสุขภาพจิต หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 26/4/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นางสาวสุวพิชชา หะสิตะพงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กลุ่มงานวิจัย กลุ่มนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 11/4/2565 20:30:00 ห้องประชุม 4
นางสาวเรวดี จายานะ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการนำเสนอข้อมูลผลสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีบุคลากรกรมสุขภาพจิต ผ่าน Data dashboard ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 11/4/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
สมหญิง เหง้ามูล สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ แนวทางปฏิบัติงานการดำเนินงาน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ - 1/4/2565 15:45:00 ห้องประชุม Conference
นางธัญชนก จิญกาญจน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ สังกัดกรมสุขภาพจิตและอาจารย์มหาวิทยาลัย 25/4/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
เอกวิทย์ นิยมสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประชุมเตรียมความพร้อมทีมนําในการขยายผลการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นโดยกระบวน การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน “ฮักแพงเบิ่งแยงลูกหลาน” ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30น . ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 5/4/2565 8:00:00 ห้องประชุม Conference
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุม Eoc ครั้งที่ 4/2565 - 7/4/2565 13:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปรึกษาหารือเพื่อวางแผนและกำหนดรูปแบบการลงปฏิบัติงานในพื้นที่หน่วยบริการ - 8/4/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Work Shop PMQA หมวด6 บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และวิทยากรภายนอก 1/4/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
เอกวิทย์ นิยมสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและสอบสวนโรค ระยะ 2 เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 4/4/2565 8:00:00 ห้องประชุม Conference
กฤตเมธ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับ PCU เป้าหมาย เตรียมความพร้อมก่อนลงฝึกปฏิบัติ - 20/4/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
กฤตเมธ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการบริหาร - 7/4/2565 13:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษาหารือกระบวนการดำเนินงานวิจัย - 31/3/2565 13:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
นางสาวภาชินี จันทรธาดา สำนักงานเลขานุการกรม การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2565 17 1/4/2565 9:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
อำพล สำนักงานเลขานุการกรม ฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบขอลาชั่วโมง/ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติงาน สลก 31/3/3108 9:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
นายเอกวิทย์ นิยมสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนระบาดวิทยาผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย(Psychological Autopsy) เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3/2565 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 19/4/2565 8:30:00 ห้องประชุม Conference
นางสาวสุวพิชชา หะสิตะพงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมกลุ่มงานวิจัย กลุ่มนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 29/4/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
นางสาวสุวพิชชา หะสิตะพงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมกลุ่มงานวิจัย กลุ่มนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 28/4/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม 27/4/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
อำพล สำนักงานเลขานุการกรม ฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบขอลาชั่วโมง/ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติงาน สลก 31/3/2565 21:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
นางสาวรวิพิมพ์ จีระดิษฐ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมทบทวนขั้นตอนการปฏับัติงานและการประยุกต์ใช้บันทึกที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 4/4/2565 9:30:00 ห้องประชุม 4
นางสาวรวิพิมพ์ จีระดิษฐ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 3/2565 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำกรมสุขภาพจิต 31/3/2565 9:30:00 ห้องประชุม 4
อำพล สำนักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินงาน 28/3/2565 11:00:00 ห้องประชุม 4
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมหารือแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2565 ผู้เกี่ยวข้อง 28/3/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4/2565 ผู้บริหารองค์ประชุมกรมสุขภาพจิต 21/4/2565 8:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผอ.กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ครั้้งที่ 4/2565 ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต 20/4/2565 8:30:00 ห้องประชุม 2
วรารัตน์ สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมผอ.รพ/สถาบัน ครั้งที่ 4/2565 ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต 20/4/2565 8:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวสุวพิชชา หะสิตะพงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 18/4/2565 8:00:00 ห้องประชุม 2
ธนากร สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ หารือ MOU ตำรวจ เครือข่าย 25/3/2565 10:15:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
อำพล สำนักงานเลขานุการกรม ติดตามความก้าวหน้าระบบสารบรรณ เจ้าหน้าที่ สลก 25/3/2565 9:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการตามศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิต ครั้งที่ 3/2565 ผอ. ส./รพจ. กรมสุขภาพจิต 31/3/2565 9:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมปรึกษารือเพื่อวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วยและพัฒนาแนวทางการจัดบริการแบบบูรณาการทั้งด้าน กาย จิต สังคม ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้เกี่ยวข้อง 24/3/2565 8:30:00 ห้องประชุม 4
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมชี้แจงเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ 2Q plus เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต 25/3/2565 13:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นางสาวสุวพิชชา หะสิตะพงษ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มนักวิจัยกรมสุขภาพจิต 8/4/2565 9:00:00 ห้องประชุม 2
วรัญญา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565 - 25/3/2565 9:00:00 ห้องประชุม 4
นางสาวกุลธิดา หรือเจริญ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 กลุ่มตรวจสอบภายใน 25/3/2565 13:00:00 ห้องประชุม 2
วรัญญา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดสอบการเชื่อมโยงและการส่งข้อมูลผ่าน API บน Data Center กรมสุขภาพจิต 20 30/3/2565 9:00:00 ห้องประชุม 4
รวิพิมพ์ จีระดิษฐ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการรักษาความต่อเนื่องตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001:2013 บุคคลากรสำนักเทคฯ 23/3/2565 8:30:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะทำงาน PMQA ผู้เกี่ยวข้อง 22/3/2565 9:00:00 ห้องประชุมประจำ สำนัก/กอง
กมลลักษณ์ มากคล้าย สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมชี้แจงผลกระทบระยะยาวบุคลากรสังกัดกรมที่ติดเชื้อโควิด-19 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต 7/4/2565 9:30:00 ห้องประชุม 2
นางสาวภาชินี จันทรธาดา สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมคณะทำงานระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2565 15 18/3/2565 9:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
นางสาวดวงดาว ศรีเรืองรัตน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรกรมสุขภาพจิต 31/3/2565 9:00:00 ห้องประชุมปัญญา-สติ
นางสาวภาชินี จันทรธาดา สำนักงานเลขานุการกรม ประชุมคณะทำงานระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม 17/3/2565 10:00:00 ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม
นายธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประชุมพัฒนาการแบบประเมิน 2Qplus ในเว็บไซต์ mental health checkin บุคลากรกรมสุขภาพจิต 17/3/2565 8:30:00 ห้องประชุม 3
กฤตเมธ ตุ้มฉาย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประชุมคณะกรรมการตามศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2565 ผอ. ส./รพจ. สังกัดกรม 23/3/2565 9:00:00 ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นายเอกวิ&