การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 10/6/2565   ระเบียบกระทรวงปี 63 46 
 10/6/2565   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 2563 50 
 10/6/2565   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 39 
 10/6/2565   แนวทางการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 54 
 10/6/2565   สรุปเหตุผลและความจำเป็น 38 
 10/6/2565   แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 50 
 10/6/2565   แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท 41 
 10/6/2565   แบบบัญชีราคากลาง 33 
 10/6/2565   แบบฟอร์มแนวคิดในการจัดหาการพัฒนาระบบ 60 
 10/6/2565   แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 37 
 10/6/2565   เกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา 108 
 10/6/2565   เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคมคม 2564 46 
 10/6/2565   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 36