การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 2/6/2566   แบบฟอร์มการบริหารจัดการสิทธิ์และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 99 
 2/6/2566   แบบฟอร์มการบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ สป. (ROPA) ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน 79 
 2/6/2566   แบบฟอร์มแนวคิดการจัดหาพัฒนาระบบ 104 
 2/6/2566   แบบบัญชีราคากลางซอฟต์แวร์ 75 
 2/6/2566   แบบสรุปและแบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท 109 
 2/6/2566   แบบสรุปและแบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 75 
 2/6/2566   หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา 79 
 2/6/2566   เกณฑ์ราคากลาง GIS (2554-05-11) 78 
 2/6/2566   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิ.ย. 2564 93 
 2/6/2566   เกณฑ์ราคากลางคอมฯ (2566-03-13) 78 
 2/6/2566   แนวทางการพิจารณา จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข 55 
 2/6/2566   แนวทางการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (31 มีนาคม 2565) 52 
 2/6/2566   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประจำกรมสุขภาพจิต 59 
 2/6/2566   คำสั่งแต่งตั้ง CIO ประจำกรมสุขภาพจิต 58