เอกสารประกอบการประชุม สัมมนาฯ
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 29/6/2566   คู่มือการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 76 
 21/6/2566   แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 55 
 29/5/2566   แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่าย 205 
 1/3/2566   ผังการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบยืมครุภัณฑ์ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 107 
 21/6/2566   แบบใบลาพักผ่อน (ยกเลิก) 121 
 21/6/2566   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (ยกเลิก) 287 
 5/1/2565   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคมคม 2564 326 
 16/12/2564   แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทและเกิน 5 ล้านบาท 2,137 
 2/11/2564   แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าเกิน 5 ล้านบาท 2565 528 
 16/4/2564   แบบฟอร์มขออนุมัติยืมครุภัณฑ์ 629 
 3/3/2564   ผังงานการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเลิก) 289 
 25/2/2564   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) 617 
 11/2/2564   ระเบียบปฏิบัติการประชุมทางไกล (Tele Conference) ฉบับปรับปรุง 409 
 28/8/2563   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 293 
 8/10/2563   คู่มือการเข้าใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meetings 574 
 1/4/2563   คู่มือการเข้าใช้งาน ownCloud ฉบับ iOS 400 
 1/4/2563   คู่มือการใช้งาน ownCloud สำหรับ Android 358 
 1/4/2563   ขั้นตอนการใช้งาน ownCloud เบื้องต้น 432 
 23/1/2563   แบบคำร้องขอใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 534 
 17/2/2564   แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ระบบประชุมทางไกล 1,278 
 1/8/2562   Smart Psychiatric Hospital : IT resources 620 
 11/8/2562   แผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1 661 
 31/7/2562   NDID Use Cases MOPH โดย นายสุทธิพงศ์ กนกากร 472 
 31/7/2562   NDID Tech for Public Hearing โดย นายสุทธิพงศ์ กนกากร 467 
 31/7/2562   NDID Introduction โดย นายสุทธิพงศ์ กนกากร 460 
 31/7/2562   NDID Introduction health care โดย นายสุทธิพงศ์ กนกากร 566 
 11/8/2562   slide แผนพัฒนาดิจิทัลกรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562 -2565) 513 
 19/7/2562   แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 890 
 9/7/2562   พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 683 
 9/7/2562   พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 380 
 9/7/2562   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 333 
 3/7/2562   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 384 
 21/6/2562   คู่มือการทดสอบ HIS Gateway กระทรวงสาธารณสุข 2,356 
 16/10/2562   แบบฟอร์มขออนุมัติยืมครุภัณฑ์ (ยกเลิก) 399 
 14/3/2562   QUEUE-DIAGRAM+ONLINE-Queue Workflow 342 
 14/3/2562   การติดตั้ง Queue Caller (Desktop) และ Printer Gateway 1,163 
 14/3/2562   คู่มือการติดตั้ง docker queue 754 
 14/3/2562   สมุดสุขภาพประชาชน 324 
 14/3/2562   คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน H4U 1,099 
 14/3/2562   การติดตั้ง Q4U โดยใช้ Source Code 925 
 14/3/2562   คู่มือการใช้งาน Q4U 1,078 
 14/3/2562   ตัวอย่างหนังสือ Consent Form สำหรับผู้มารับบริการฯ 856 
 4/7/2561   แบบสำรวจทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 650 
 19/4/2561   Download Cyberoam Clent สำหรับใช้งานในเครือข่ายกรมสุขภาพจิต 374 
 20/2/2561   คู่มือการใช้งาน Cloud Conference_for_iOS+Android สป 394 
 20/2/2561   คู่มือการใช้งาน Cloud Conference for PC+Laptop สป 364 
 23/1/2561   แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่ายและเข้าใช้งานใน Databank 1,047