เอกสารประกอบการประชุม สัมมนาฯ
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 15/6/2563   คู่มือการเข้าใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meetings 32 
 1/4/2563   คู่มือการเข้าใช้งาน ownCloud ฉบับ iOS 93 
 1/4/2563   คู่มือการใช้งาน ownCloud สำหรับ Android 85 
 1/4/2563   ขั้นตอนการใช้งาน ownCloud เบื้องต้น 110 
 23/1/2563   แบบคำร้องขอใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 126 
 16/4/2563   แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ระบบประชุมทางไกล 265 
 1/8/2562   Smart Psychiatric Hospital : IT resources 236 
 11/8/2562   แผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1 254 
 31/7/2562   NDID Use Cases MOPH โดย นายสุทธิพงศ์ กนกากร 163 
 31/7/2562   NDID Tech for Public Hearing โดย นายสุทธิพงศ์ กนกากร 99 
 31/7/2562   NDID Introduction โดย นายสุทธิพงศ์ กนกากร 88 
 31/7/2562   NDID Introduction health care โดย นายสุทธิพงศ์ กนกากร 228 
 11/8/2562   slide แผนพัฒนาดิจิทัลกรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562 -2565) 209 
 19/7/2562   แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 161 
 9/7/2562   พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 87 
 9/7/2562   พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 94 
 9/7/2562   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 100 
 3/7/2562   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 86 
 21/6/2562   คู่มือการทดสอบ HIS Gateway กระทรวงสาธารณสุข 499 
 21/6/2562   แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าเกิน 5 ล้านบาท 111 
 16/10/2562   แบบฟอร์มขออนุมัติยืมครุภัณฑ์ 105 
 14/3/2562   QUEUE-DIAGRAM+ONLINE-Queue Workflow 139 
 14/3/2562   การติดตั้ง Queue Caller (Desktop) และ Printer Gateway 283 
 14/3/2562   คู่มือการติดตั้ง docker queue 204 
 14/3/2562   สมุดสุขภาพประชาชน 122 
 14/3/2562   คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน H4U 750 
 14/3/2562   การติดตั้ง Q4U โดยใช้ Source Code 323 
 14/3/2562   คู่มือการใช้งาน Q4U 438 
 14/3/2562   ตัวอย่างหนังสือ Consent Form สำหรับผู้มารับบริการฯ 328 
 4/7/2561   แบบสำรวจทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 348 
 19/4/2561   Download Cyberoam Clent สำหรับใช้งานในเครือข่ายกรมสุขภาพจิต 179 
 20/2/2561   คู่มือการใช้งาน Cloud Conference_for_iOS+Android สป 204 
 20/2/2561   คู่มือการใช้งาน Cloud Conference for PC+Laptop สป 169 
 23/1/2561   แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่ายและเข้าใช้งานใน Databank 509 
 23/1/2561   แบบฟอร์มสมัครขอใช้ Email ภาครัฐ @dmh.mail.go.th 563