เอกสารประกอบการประชุม สัมมนาฯ
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 5/1/2565   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคมคม 2564 84 
 16/12/2564   แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทและเกิน 5 ล้านบาท 184 
 2/11/2564   แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าเกิน 5 ล้านบาท 2565 269 
 16/4/2564   แบบฟอร์มขออนุมัติยืมครุภัณฑ์ 407 
 3/3/2564   ผังงานการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเลิก) 154 
 25/2/2564   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) 405 
 11/2/2564   ระเบียบปฏิบัติการประชุมทางไกล (Tele Conference) ฉบับปรับปรุง 272 
 28/8/2563   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 127 
 8/10/2563   คู่มือการเข้าใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meetings 409 
 1/4/2563   คู่มือการเข้าใช้งาน ownCloud ฉบับ iOS 259 
 1/4/2563   คู่มือการใช้งาน ownCloud สำหรับ Android 245 
 1/4/2563   ขั้นตอนการใช้งาน ownCloud เบื้องต้น 271 
 23/1/2563   แบบคำร้องขอใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 394 
 17/2/2564   แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ระบบประชุมทางไกล 1,104 
 1/8/2562   Smart Psychiatric Hospital : IT resources 386 
 11/8/2562   แผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1 476 
 31/7/2562   NDID Use Cases MOPH โดย นายสุทธิพงศ์ กนกากร 347 
 31/7/2562   NDID Tech for Public Hearing โดย นายสุทธิพงศ์ กนกากร 360 
 31/7/2562   NDID Introduction โดย นายสุทธิพงศ์ กนกากร 278 
 31/7/2562   NDID Introduction health care โดย นายสุทธิพงศ์ กนกากร 453 
 11/8/2562   slide แผนพัฒนาดิจิทัลกรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562 -2565) 362 
 19/7/2562   แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 531 
 9/7/2562   พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 306 
 9/7/2562   พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 253 
 9/7/2562   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 201 
 3/7/2562   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 261 
 21/6/2562   คู่มือการทดสอบ HIS Gateway กระทรวงสาธารณสุข 1,776 
 16/10/2562   แบบฟอร์มขออนุมัติยืมครุภัณฑ์ (ยกเลิก) 304 
 14/3/2562   QUEUE-DIAGRAM+ONLINE-Queue Workflow 238 
 14/3/2562   การติดตั้ง Queue Caller (Desktop) และ Printer Gateway 796 
 14/3/2562   คู่มือการติดตั้ง docker queue 653 
 14/3/2562   สมุดสุขภาพประชาชน 207 
 14/3/2562   คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน H4U 986 
 14/3/2562   การติดตั้ง Q4U โดยใช้ Source Code 731 
 14/3/2562   คู่มือการใช้งาน Q4U 895 
 14/3/2562   ตัวอย่างหนังสือ Consent Form สำหรับผู้มารับบริการฯ 602 
 4/7/2561   แบบสำรวจทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 485 
 19/4/2561   Download Cyberoam Clent สำหรับใช้งานในเครือข่ายกรมสุขภาพจิต 281 
 20/2/2561   คู่มือการใช้งาน Cloud Conference_for_iOS+Android สป 299 
 20/2/2561   คู่มือการใช้งาน Cloud Conference for PC+Laptop สป 262 
 23/1/2561   แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่ายและเข้าใช้งานใน Databank 852 
 8/9/2563   แบบฟอร์มสมัครขอใช้ Email ภาครัฐ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต @dmh.mail.go.th 970