เกี่ยวกับองค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรอบยุทธศาสตร์

กรอบยุทธศาสตร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างบุคลากร, คำสั่ง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารฯ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร กรมสุขภาพจิต

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่, คำสั่งจัดตั้ง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายด้าน ICT

แผนแม่บทฯ, แผนบริหารความเสี่ยง นโยบายความมั่นคงปลอดภัย

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการใช้จ่ายเงิบงบประมาณฯ

รายงานผลการดำเนินงาน

สรุปผล รายงานผล การดำเนินงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการเรื่องร้องเรียน ทุจริต

แนวทางปฏิบัติ รับเรื่องข้อคิดเห็น เสนอแนะ และข้อร้องเรียน

แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

แนะนำ ติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการ โครงการ กิจกรรม ตามภารกิจ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา สถานที่ตั้ง google map สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ